ค้นเบอร์โทรบุคลากร

Page 
 of 9
Record
1
to
20
of
177
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร 1
หมายเหตุ
1 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8844
2 ธีระพล ศรีชนะ ศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8901
3 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8915
4 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8843
5 นิมิตร วรกุล รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8902
6 ศรัณยู สงเคราะห์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8901
7 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8943
8 ประภาพร บุญมี รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8842
9 วิวัฒน์ พิชญากร รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8842
10 ธนภร อำนวยกิจ รองศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8849
11 ณัฐธิดา ภัคพยัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8833
12 กิตติโชติ วรโชติกำจร อาจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8926
13 ธีรภัทร นวลน้อย อาจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8848
14 ชาญวิทย์ ชังเจริญสุข อาจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8843
15 เสาวรัตน์ ม่านสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8840
16 อมราวดี จางวาง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8884
17 ดวงแข มณีนวล นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8884
18 บุญญฤทธิ์ ดิษโสภา นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8855
19 สุธาสินี อาจหาญวณิช นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8847
20 อดิศร รัตนพันธ์ ศาสตราจารย์ วิชาการ สาขาวิชาเภสัชเคมี 8867