ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด (16%)

TOR16
Go to content
TOR16% ระบบภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
ระบบภาระงานที่ส่วนงานกำหนดสำหรับบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  • สำหรับบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ
  • สำหรับลูกจ้างประจำ
  • สำหรับลูกจ้างเงินรายได้
คำชี้แจง
    ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานที่ส่วนงานกำหนดสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบุคลากรสายวิชาการ สายอำนวยการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเงินรายได้ การเข้าใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยนโยบายและพัฒนาองค์กร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 8813, 8819

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Back to content